Skip to main content
Submitted by snorman on Wed, 02/16/2022 - 15:26

1200px-PDF_file_icon.svg PDF Versie

Jambo VZW is verontwaardigd over de hatelijke en volstrekt ongegronde uitlatingen van kamerlid Björn Anseeuw op maandag 5 oktober, tijdens de openbare zitting van de bijzondere Commissie "Congo", waarbij hij zich verzette tegen de aanwezigheid van Laure Uwase als experte in de Commissie.

De heer Anseeuw heeft het volste recht om zich te verzetten tegen de aanwezigheid van experte Meester Laure Uwase. Echter heeft hij volgens ons echter niet het recht om zich te beroepen op onjuiste beweringen alsof Jambo VZW een negatieve speler zou zijn in de oorlogen die het gebied van de Grote Meren al tientallen jaren teisteren. Jambo VZW treedt op als stem voor de stemlozen en geeft een stem aan de slachtoffers en de overlevenden van de misdrijven die het Grote Merengebied van Afrika in rouw hebben gedompeld, waaronder de genocide tegen de Tutsi's en de misdrijven die gedocumenteerd zijn in het zogenoemde ‘Mapping report’ van de Verenigde Naties dat regelmatig wordt aangehaald door Dr. Denis Mukwege, nobelprijswinnaar.[1][2]Het is precies daarom dat Jambo VZW de afgelopen jaren geregeld het slachtoffer is van haatcampagnes. De vereniging heeft hiertegen in jannuari 2019 klach ingrediend bij de Belgische rechtbanken. Jambo VZW heeft zich altijd ingezet voor een vreedzame oplossing van conflicten in het Grote Merengebied door enerzijds te werken aan de oorzaken van deze conflictenen anderzijds de dialoog tussen de partijen te bevorderen als een manier om deze conflicten op te lossen. Zo publiceert Jambonews, het door Jambo VZW gecreëerde nieuwskanaal, sinds enkele jaren regelmatig artikelen als “ Avons-nous vraiment emprunté la voie du Never Again ? “, “ Quelle leçon avons-nous tiré ?”, “ le Rwanda a-t-il traité les causes profondes d’un génocide ?”, “ Construisons une nouvelle histoire “. Deze artikelen zijn allemaal gericht op het op gang brengen van een diepgaand debat over de oorzaken van het Rwandese conflict met het oog op het beëindigen van het conflict en het opbouwen van een vreedzaam en inclusief Rwanda. Jambo VZW heeft zich sinds haar oprichting altijd ingezet voor de dialoog. Het is in dit kader dat Jambo VZW heeft deelgenomen aan de uiterst inclusieve inter-Rwandede dialoog en deze zonder voorbehoud heeft gesteund.Zo heeft de net opgerichte vereniging in 2010 deelgenomen aan de zitting in Brussel die plaatsvond in het bijzijn van vele externe waarnemers, waaronder afgevaardigden van de Europese Unie. Enkele maanden later heeft Jambo in Mallorcadeelgenomen aan een nieuwe zitting. Na afloop daarvan waren de deelnemers het erover eens dat een dialoog “van3essentieel belang was, omdat dit het enige kader vormt dat bevorderlijk is voor het opbouwen van een klimaat van vertrouwen tussen de etnische groepen, wat essentieel is voor een effectieve verzoening, vrede en een duurzame ontwikkeling in het gebied van de Grote Meren”[3]. Naast deze projecten organiseerde Jambo VZW, nog steeds via Jambonews, debatten om de spanningen binnen de Rwandese gemeenschap te verminderen door middel van dialoog. Een voorbeeld hiervoor is het debat tussen Placide Kalisa, de voormalige voormalige voorzitter van Ibuka, en Joseph Matata,coördinator van het Centrum voor de Bestrijding van Onrechtvaardigheid en Straffeloosheid in Rwanda (Centre de lutte contre l’injustice et l’impunité au Rwanda), dat tot doel had de spanningen die diep geworteld zitten in de Rwandese gemeenschap in België te doen verminderen. In het verleden heeft Jambo VZW ook herhaaldelijk de Rwandese ambassade in Brussel benaderd met het doel om uitwisselingen met de oppositie te organiseren over de kwestie van interne verdeeldheid. Helaas heeft het FPR-regime (het regime van het Rwandees Patriottisch Front) altijd elke vorm van dialoog geweigerd, zoals het ook het geval was tijdens de uiterst inclusieve inter-Rwandese dialoog. Deze categorische weigering om een dialoog met kritische stemmen aan te gaan in combinatie met de toegenomen repressietegen afwijkende meningen, heeft de wanhoop van de Rwandezen doen toenemen. Dit heeft vele Rwandese opposanten, waaronder de meest gematigden zoals voormalig premier Faustin Twagiramungu en Paul Rusesabagina, de held van Hotel Rwanda, ertoe aangezet om ook voorstanders te worden van de gewapende strijd, naast het herhaaldelijkestreven naar onderhandelingen als een middel om het FPR-regime op de weg van de dialoog te brengen met het oog op een duurzame oplossing voor het Rwandese conflict. Jambo VZW, dat deel uitmaakt van het maatschappelijk middenveld, heeft de gewapende strijd nooit gesteund en zal dat ook in de toekomst nooit doen.In een politieke context waarin het Rwandese regime beperkingen oplegt aan de mogelijkheid om door middel van vrije en eerlijke verkiezingen van regering te veranderen,is het echter de plicht van de vereniging om te blijven aandringen op een dialoog tussen de verschillende partijen binnen het conflict. De Rwandese samenleving lijdt onder een gebrek aan debat, dialoog en uitwisseling. Het beleid van de FPR-regering om alle kritische stemmen en de politieke oppositie te onderdrukken heeft alleen maar geleid tot meer geweld. Om een einde te maken aan deze vicieuze cirkel pleit Jambo VZW ervoor dat alle partijen worden gehoord en dat zij met elkaar in gesprek gaan om de spiraal van geweld te stoppen, die het gebied van de Grote Meren sinds het einde van de koloniale tijd heeft gekend. De vereniging verzoekt België dan ook om hetzelfde te doenals Jambo VZW en de Rwandezen en andere volkeren te steunen in hun inspanningen om een vreedzame en duurzame oplossing te vinden voor de conflicten die de regio teisteren. Met het oog op deze dialoog streeft Jambonews ernaar dat alle partijen een stem hebben, of ze nu voorstander of tegenstander zijn van het bestaande regime. Jambonews wil een forum zijn voor uitwisseling en discussie om mogelijke oplossingen te vinden die het gebied van de Grote Meren in staat zouden kunnen stellen om uit de chaos te komen. En om zo de voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van een rechtsstaat waarin de fundamentele rechten van elk individu voorop staan. Het is dan ook paradoxaal dat de vereniging nu, zonder enig proces, door de heer Anseeuw wordt gecriminaliseerd en dit voor het delen van informatie over wat er in het conflict op het spel staat[4].  Jambonews en Jambo vzw doen niet meer of niet minder dande verschillende actoren van het conflict te ondervragen precies zoals andere professionele media dat ook doen. De heer Anseeuw hanteert in deze blijkbaar de retoriek van het FPR -regime dat er alleen op uit is om zijn eigen visie op te leggen, zonder tegenspraak en met alle voorhanden middelen. Jambo VZW hoopt dat deze verduidelijkingen een einde zullen maken aan dit misleidende debat, dat blijkbaarbedoeld is om de Commissie te  trachten te dwarsbomen. De expertengroep vordert in zijn werk met een professionaliteit die door alle politieke fracties in de Commissie tijdens hun openbare zitting op 5 oktober 2020 is toegejuicht.   Norman Sinamenye Secrétaire général de Jambo asbl    

Contact :

norman.sinamenye@jamboasbl.com

FR : +32 472 70 80 61

NL :+32 484 10 32 96

Bevestiging: >>Jambo asbl - Propositions de dialogue avec le régime du FPR<<  

[3]Vrije vertaling: „incontournable car il constitue le seul cadre propice à l’édification du climat de confiance entre les ethnies, indispensable à la réconciliation effective, à la paix et au développement durable dans la région des Grands Lacs”.
Faire un don